چند جوک خوش مزه !!!!!!!!!!!!!!!

. از ترکه میپرسن : فرق کچل با هواپیما چیه ؟ میگه کچل که فرق نداره ، هواپیما نکته ی انحرافیه !!

. به ترکه میگن میدونی داداشت اچ . ای . وی ( ایدز ) داره ؟ میگه اونکه تا دیروز جی . ال . ایکس داشت !!

. گفتگو ی دو دختر پای تلفن : سلام عشقم قربونت برم چطوری عسل ؟ فدات شم ، میبینمت ، بوس بوس بوس !!

گفتگوی دو پسر پای تلفن : بنال ، بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای ؟ د گمشو راه بیفت دیگه خره !!

. امریکاییه میخواسته غضنفر رو ضایع کنه می برتش تو امریکا و بهش میگه : زمین رو بکن ، غضنفر بعد از 100 متر کندن به یک سیم میرسه ، امریکاییه بهش میگه : ببین ما از 100 سال پیش تلفن داشتیم ! غضنفر هم امریکاییه رو می برتش تو شهرشون و بهش میگه : بکن ، امریکاییه بعد از 100 متر کندن به چیزی نمیرسه ، غضنفر بهش میگه : ببین ما از 100 سال پیش موبایل داشتیم !!

. لره میاد تهران میبینه همه استین کوتاه پوشیدن با خودش میگه : پس این تهرانی ها با چی دماغشونو پاک میکنن ؟!!

. فیلسوف لر : زندگی مثل مستطیل سبزیست که سه ضلع دارد ، عشق و کار !!


لبخندسوالخندهافسوسنگرانخندهچشمک

/ 0 نظر / 9 بازدید